وضعیت کاربر: میهمان  | ورود | عضویت

اخبار ویژه

Fa | En

نشریات داخلی انجمن ماشین آلات سنگین

خبرنامه الکترونیکی

راهنمای عضویت

 

کلیه علاقمندان به عضویت در این انجمن با داشتن شرایط مندرج در اساسنامه بشرح ذیل و پس از تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت انجمن در آیند.

 

انواع عضویت:

الف ـ اصلی: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می باشند.

ب ـ وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیرمستقیم درخدمت فعالیتهای اصلی انجمن می باشند.

ج ـ موقت: شامل آن دسته از افراد حقیقی (دانشگاهی یا بدون معرف) که بنابر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند.

تبصره ـ حضور اعضای موقت و وابسته در جلسات انجمن بدون حق رأی خواهد بود.

 

شرایط پذیرش عضویت:

الف ـ تابعیت ایرانی

ب ـ متدین به یکی از ادیان رسمی

ج ـ داشتن کارت معتبر عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و پروانه بهره برداری از مراجع ذیصلاح برای تولیدکنندگان و یا داشتن کارت معتبر بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای وارد کنندگان و ارایه اسناد وثیقه گمرکی که گویای مدل واردات باشد.

دـ داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه موضوع انجمن با تأیید دو نفر از اعضای انجمن و یا با استناد به مجوزهای تولید و تجاری و بانکی معتبر.

همچنین کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری برای دستیابی به اهداف انجمن می باشند.

 

مراحل عضویت در انجمن:

· تکمیل و ارسال فرم عضویت بهمراه مدارک لازم (شامل آگهی تأسیس شرکت، آگهی تغییرات، اساسنامه شرکت، رزومه شرکت)

· دریافت نامه پذیرش عضویت از طرف هیأت مدیره انجمن

· پرداخت حق عضویت

· صدور گواهینامه عضویت